logo buurtbus

Menu

Historie

BUURTBUSVERENIGING  ‘sGRAVENMOER en omgeving.

Het orginele krantenartikel na oprichting vindt u hier

Voorgeschiedenis:
In januari 1982 heeft de provincie, n.a.v. verzoeken uit deze regio (gemeenten Waspik, ’s Gravenmoer en Dongen ) het initiatief genomen tot het onderzoeken van de mogelijkheid van een buurtbus.
Eind 1982 heeft de gemeente Loon op Zand zich eveneens in deze zaak gemengd. Na een aantal besprekingen  tussen de provincie, de vervoeronderneming n.v. BBA, de rijksverkeersinspectie en de gemeentelijke vertegenwoordigers is in maart 1984 door de minister van verkeer en waterstaat, goedkeuring gegeven aan een buurtbusproject voor onze regio.
Op 18 juni 1984 is een voorlopig comité voor de eerste maal bijeengekomen; op 31 november 1984 is een definitief comité ingesteld, dat vanaf dat moment het project ging begeleiden. Bij de aanvang waren er 28 vrijwilligers, waarvan 23 chauffeurs. Van deze 28 eerste vrijwilligers zijn er 13 personen nog steeds bij het project betrokken (eind 1984).
Op vrijdag 7 december 1984 is het project officieel geopend; op maandag 10 december d.a.v. is de dienstregeling officieel van start gegaan.
In 1986 waren er 9 buurtbusprojecten gestart in het BBA gebied.
De eerste route van lijn 198 liep van ’s Gravenmoer naar Dongen Vaart en vervolgens via De Moer en Waspik weer naar ’s Gravenmoer. Lijn 206 werd pas gestart in september 1996, reden om een geheel nieuw traject voor lijn 198 te ontwikkelen. Deze is thans nog steeds operationeel.

Van comité tot vereniging.
Van november 1984 tot 9 juni 1987 is het project begeleid geweest door een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten c.q. kernen, die bij het project betrokken zijn. In het begin waren ook regelmatig mensen van de rijksverkeersinspectie aanwezig; als vaste gasten zijn nog steeds de provinciale buurtbuscoördinator en een vertegenwoordiger van de vervoeronderneming
n.v. BBA bij het project betrokken en tijdens de vergaderingen aanwezig. De samenwerking kan als voortreffelijk worden omschreven.
Reeds in 1986 is het comité in overleg met de provinciale buurtbuscoördinator gaan nadenken en discussiëren over de (on)wenselijkheid het comité om te zetten in een stichting of een vereniging.
Na uitvoerige gesprekken, ook met de vrijwilligers, is gekozen voor de verenigingsvorm; een en ander heeft geleid tot het bij notariële akte vastleggen van de statuten op 13 april 1987 bij notaris Knoop te Sprang-Capelle. Op 9 juni 1987 is het huishoudelijk reglement aangenomen door de vrijwilligers, waarbij tevens het eerste bestuur van de nieuwe vereniging is gekozen.
De voordelen van een vereniging t.o.v. het comité, zijn dat er sprake is van een gestructureerd geheel, waarbij een ieder weet war zijn/haar rechten zijn en waarbij de aansprakelijkheid goed is geregeld. Tevens is er sprake van een democratische opzet: de leden kunnen via verkiezingen, het vaststellen van een begroting, het goedkeuren van de rekening e.d., daadwerkelijk meebeslissen.

Doel van het project:
Het buurtbusproject beoogt in een regio, waar geen- of onvoldoende openbaar vervoer is, te voorzien in een leemte, met name voor die groeperingen in de samenleving die door het ontbreken van het reguliere openbaar vervoer verplaatsingsproblemen kunnen hebben. Het buurtbusvervoer is een alternatieve vorm van openbaar vervoer met een sterke sociale achtergrond. Dit wordt ook nog eens onderstreept door het feit, dat de chauffeurs echte vrijwilligers zijn, die belangen loos hun tijd en medewerking geven. Dit verdient op deze plaats een extra accent; zonder vrijwilligers geen buurtbus.
Het buurtbusproject is een soort “joint venture” tussen diverse overheden en de vervoeronderneming, de vereniging vormt de begeleider; zij moet zorgen voor voldoende chauffeurs, een dienstrooster, een goede uitvoering en uitoefening daarvan enz., kortom een goede dagelijkse gang van zaken. Teneinde deze taken te kunnen uitvoeren krijgt de vereniging een rijksvergoeding alsmede bijdragen van de 4 gemeenten, waarbinnen het project gelegen is.
In de bestuursvergadering van 17 januari 1990 werd verondersteld, dat het rijden op zaterdag geen succes zou worden, gelet op de ervaringen bij andere projecten.

Coördinatorschap.
Een centrale rol in het buurtbusproject vervult de coördinator; dit is degene, die de dienstroosters opstelt en de dagelijkse zorg heeft voor een goede gang van zaken, zodat de passagiers kunnen vertrouwen op een goede uitvoering van de dienstregeling. Deze taak vergt veel tijd en inzet en ook de nodige waardering.

Vrijwilligers.
Het is goed hier te memoreren, dat het vrijwilligersschap bij een buurtbusproject geen vrijblijvende zaak is. Degenen die in een dienstrooster staan vermeld dienen daaraan stipt de hand te houden teneinde te zorgen dat de dienstregeling zo goed mogelijk en zonder onderbrekingen, noodgevallen voorbehouden, wordt uitgevoerd. Slechts bij extreme (weers)omstandigheden kunnen zich situaties voordoen, dat van vrijwilligers niet langer gevraagd kan worden de bus rijdende te houden.

Passagiersverloop.
In de periode december 1984 tot juni 1986 was het passagiersaanbod matig (1985 gemiddeld 14 personen per vervoersdag. In 1986 werden gemiddeld 19 personen per dag vervoerd, in 1987 gemiddeld 26 personen per vervoersdag.
De toeneming van het aantal passagiers vanaf medio 1986 is te danken aan het opnemen van Kaatsheuvel in het traject per juni 1986. Dongen en Kaatsheuvel leveren het grootste aantal passagiers op. Door Kaatsheuvel in het traject op te nemen, heeft de buurtbus in deze regio bestaansrecht gekregen.
Het verslag van 14 mei 1986 vermeldt, dat de buurtbus in eerste instantie niet is bedoeld voor scholieren, dat was de reden, dat er in het verleden sprake was van vervoer voor ouderen.
In 1989 werd de 25.000ste passagier vervoerd.

Tarieven(stelsel).
In 1987 is het tarief voor de buurtbus niet gewijzigd. Dit hield verband met de bestudering van een
nieuw (afstandsafhankelijk) stelsel. Getracht is landelijk tot een ander systeem te komen, waarbij een kort tarief en een lang tarief en waar mogelijk nog een extra lang tarief ingevoerd zou gaan worden. Zoals de stand van zaken toen luidde, is er een dergelijk systeem niet gekomen.

Bus.
In het najaar van 1987 is de bus de zgn. ESO-foon ingebouwd, waardoor de chauffeur via de centrale van de n.v. BBA oproepen kan doen, bijvoorbeeld in verband met aansluiting op de reguliere lijndienst, maar ook voor ongevallen.
Vanaf de aanvang van het buurtbusproject werd de bus gestald aan de Havenkade te ’s Gravenmoer. Vanaf augustus 1986 tot heden worden de bussen gestald bij de familie Trommelen.

Vergaderingen.
In 1987 is het bestuur (voorheen) comité vier maal bijeen geweest; als vaste vergaderplaats werd het gemeentekantoor van Dongen aangehouden.
Driemaal werd een vergadering met de vrijwilligers belegd in de Geubel te ’s Gravenmoer. De vergadering van 9 juni 1987 was formeel de eerste algemene ledenvergadering en kunnen  als bijzonder nuttig worden beschreven.
Tot eerste voorzitter van de vereniging werd mevrouw N. Mathlener gekozen. Zij was reeds voorzitter van het comité. Thans is zij nog erelid van onze vereniging.